Mukana kansallisissa tutkimuksissa

Osallistumme tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joissa selvitetään erityisesti vammaisten lasten ja nuorten oppimiseen, toimintakykyyn ja kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja toimintamalleja. Hankkeissa saatuja tuloksia hyödynnämme toimintamme kehittämisessä.

Etsimme aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia kansallisten ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen ja kehittämishankkeiden toteuttajien sekä rahoittajien kanssa. Yhteistyökumppaneitamme eri hankkeissa ovat olleet muiden oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteiden lisäksi ammattikorkeakoulut, yliopistot, kunnat, eri järjestöt sekä KELA. Tutkimushankkeiden tuloksista on kirjoitettu useita opinnäytetöitä ja julkaisuja.

HOJKSia kehittämässä

Kehitämme ja arvioimme omia työtapojamme ja menetelmiämme erilaisissa hankkeissa. Keskeisiä tutkimus- ja kehittämiskohteitamme ovat olleet International Classification of Functioning, Disability and Health: Children & Youth Version (ICF) -pohjaiseen ajatteluun pohjautuva toimintakyvyn kuvaus, sekä Goal Attainment Scaling (GAS) -menetelmän käyttö henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman eli  HOJKS:n ja kuntoutuksen tavoitteiden arvioinnissa.

Tällä hetkellä laajimmat yhteistyöverkostoina toteutettavat tutkimus- ja kehittämishankkeemme ovat VETURI-hanke ja CP-hanke. VETURI on vaativan erityistuen oppilaiden opetuksen kehittämiseen ja ohjaukseen liittyvä yhteistyöhanke. CP-hankkeessa tavoitteena on valtakunnallisesti kehittää ja yhdenmukaistaa CP-lasten toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen suunnittelun toimintamalleja.