Konduktiivisessa opetuksessa huomioimme oppilaan voimavarat

Sovellamme koulun arjessa konduktiivista pedagogiikkaa. Kyse on opetusmenetelmästä, joka pyrkii oppilaan persoonallisuuden monipuoliseen kehittymiseen ja hänen potentiaalinsa maksimaaliseen huomioon ottamiseen. Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaista aktiivisia osallistujia ja henkilöitä, joilla on oma halu ja kyky asettaa itselleen tavoitteita ja saavuttaa niitä.

Konduktiivisen pedagogiikan kehittäjä unkarilainen András Petö (1893-1967) näki neurologiset vammat ennemmin oppimisvaikeutena kuin lääketieteellisenä tilana. Hän kehitti kokonaisvaltaisen opetusmenetelmän, jonka avulla vahvistuvat samanaikaisesti kognitiiviset, motoriset ja sosiaaliset taidot. Näin tuemme terveen minäkuvan kehittymistä. Hän uskoi, että pedagogisen työn tulokset näkyvät silloin, kun ihminen osaa soveltaa oppimiaan taitoja yhteisön jäsenenä. Näin mekin ajattelemme.

Jokainen tuokio mahdollistaa oppimisen

Konduktiivinen opetus perustuu vammaisen ihmisen, ympäristön ja konduktori-opettajan vuorovaikutukseen. Konduktori opettaa ja rohkaisee lasta uskomaan omiin kykyihinsä, vahvistamaan toimintakykyään ja saavuttamaan tavoitteitaan. Konduktorien työkaluja ovat ryhmä, päiväohjelma, oppimisympäristö, tehtäväsarjat, rytminen intentio sekä jatkuva havainnoiminen. Konduktori on koulutettu havainnoimaan oppilaita useasta kehityksen näkökulmasta. Hän yhdistää työssään neurologista, pedagogista ja psykologista tietoa ja taitoa.

Jokainen tuokio koulupäivässä ja kouluviikossa on mahdollisuus oppimiseen ja aktiivisuuteen. Oppilaan eteen tulevia pulmatilanteita hyödynnämme oppimistilanteina auttamalla oppilasta löytämään ratkaisun itse.

Moniammatillisen henkilökunnan yhtenäinen näkemys taustafilosofiasta auttaa sitoutumaan yhteisiin päämääriin ja tukemaan oppilaan oppimista systemaattisesti. Sovellamme konduktiivista opetusta eri luokka-asteille ja eri opetussuunnitelmaa seuraaville oppilaille.