Tilauskoulutukset

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis tarjoaa koulutuspalveluja opetus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Tilauskoulutusten ajankohtaisia aiheita ovat mm.

Koulutustilaisuudet räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan ja voidaan järjestää Ruskiksen toimipisteen tiloissa tai tilaajan toivomassa paikassa. Koulutuksen hinta määritellään ja sovitaan tilaajan kanssa tarjouksen perusteella tapauskohtaisesti.

  


 

Oppiminen ja oppimista tukeva kuntoutus moniammatillisena yhteistyönä

Liikuntavammat ja liitännäishäiriöt sekä asiakkaan fyysinen psyykkinen sosiaalinen tukeminen arjessa (näkökulmana liikuntavamma)

Tarjoamme selkeät ohjeet liikuntavammaisten lasten kanssa työskenteleville opettajille, ohjaajaajille ja avustajille: "Arjen asioista, arkikielellä".

Opettajan ja avustajan yhteistyö koulun arjessa

Opettajan ja avustajan saumaton yhteistyö mahdollistaa monitarpeisen oppijan aktiivisen osallistumisen koulupäivän aikana, niin oppitunneilla kuin muissakin arjen tilanteissa. Työpajassa tarjoamme käytännön vinkkejä yhdessä työskenteleville opettajille ja avustajille.

Oppiminen ja oppimista tukeva kuntoutus moniammatillisena yhteistyönä

Oppimissuunnitelma ja HOJKS koulunkäynnin tukena - toimintakyky tavoitteiden perustana

  


 

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)

Puhevammaisen ihmisen kohtaaminen ja kommunikoinnin tukeminen (asiantuntijaluento)

Puhevammaisen oppilaan kommunikoinnin onnistumisessa puhuvilla kumppaneilla on merkittävä rooli. Opimme, mitkä asiat edesauttavat vuorovaikutustilanteen onnistumista omien oppilaiden ja itselle vieraiden oppilaiden kanssa.

CP-vammaisen lapsen vuorovaikutuksen, kielen ja kommunikoinnin kehitys ja haasteet (asiantuntijaluento)

CP-vammaisen lapsen vuorovaikutuksen, kielen ja kommunikoinnin kehitys haastaa hänen lähi-ihmisensä usein koko elämän pituiseen tukityöhön. Opimme, mitä asioita lähi-ihmisten on hyvä huomioida, ja miten toimia CP-vammaisen lapsen kommunikointikumppanina kehityksen alkutaipaleella.

Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perusteet (asiantuntijaluento)

Koulutus sisältää perustietoa eri AAC-keinoista ja niiden käytöstä. Käymme läpi puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin liittyviä eettisiä näkökulmia. Käytännönläheinen koulutus sisältää videoesimerkkejä ja pidemmissä koulutuksissa mukana on myös käytännön harjoituksia.

Tukiviittomia koulun arkeen (työpaja)

Koulutuksessa annamme tietoa tukiviittomista kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukena, opettelemme ja päivitämme koulun arkeen liittyviä viittomia elävällä tavalla yhdessä ja ryhmissä.

Toimivan kuvakommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö (asiantuntijaluento/työpaja)

Tutustumme puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin (AAC) perusteisiin ja kuvallisen kommunikointimateriaalin suunnittelemiseen ja käyttöön. Opiskelemme asioita esimerkkien, käytännön harjoitusten sekä videoiden avulla.

Lausetasoiset AACi-kommunkointikansiot (käyttäjäkoulutus)

Perehdymme AACi-kansioiden rakenteeseen ja rikkaaseen käyttöön. Käyttäjäkoulutuksen käyminen mahdollistaa AACi-kansioiden ostamisen. Kaikki käyttäjäkoulutukset räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Käytännön harjoittelua kommunikointikansiolla (työpaja)

Osaava kommunikointikumppani on kansioonsa tutustuvaa oppilasta taitavampi kansion käyttäjä voidakseen antaa mallia kielestä ja toimivasta kommunikoinnista. Harjoittelemme työpajassa kansion käyttöä ja vahvistamme taitoa.

Lausetasoiset AACi-toimintataulut (työpaja)

Perehdymme lausetasoisen kommunikoinnin periaatteisiin sekä toimintataulujen rakenteeseen ja käyttöön. Koulutuksessa harjoittelemme toimintataulun suunnittelua.

Toiminnanohjaus ja struktuuri kuvilla (työpaja)

Opettelemme käyttämään kuvia monipuolisesti tukemaan arjen toimintaa.

Nopea piirroskuvakommunikaatio (työpaja)

Opettelemme ja harjoittelemme oivallista apukeinoa kommunikointitilanteisiin.

Boardmakerin peruskäyttö (työpaja)

Käytännönläheinen koulutus antaa valmiudet Boardmakerin perustoimintoihin. Koulutus edellyttää tietokonetta ja Boardmaker-ohjelmaa.

Avustettu kuulonvarainen askeltaminen ja sen soveltaminen toimintatauluissa ja kommunikointikansioissa (työpaja)

Perehdymme näkö- ja puhevammaisen henkilön kommunikoinnin tukemiseen avustetun askelluksen keinoin. Lisäksi tutustumme kuulonvaraisten toimintataulujen ja kommunikointikansioiden rakenteen periaatteisiin.

Riemua ja osallisuutta puhelaitteiden avulla (asiantuntijaluento/työpaja)

Käytännönläheisessä koulutuksessa ideoimme, miten puhelaitteita voi hyödyntää oppimisen ja osallistumisen tukena. Annamme valmiudet tukea puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia (AAC) käyttävää oppilasta monipuolisesti oppimisessa ja osallistumisessa puhelaitteiden avulla.

TAIKE-taulusto oppilaan kommunikoinnin tukena II (syventävä koulutus)

Syvennämme tietoa TAIKE-tauluston käytöstä. Annamme lisävinkkejä tauluston käyttötilanteista koulussa ja harjaannutamme esimerkiksi lauseiden rakentamiseen tai uusien taulujen muokkaamiseen.

Kosketustaulu puhevammaisten oppilaiden tukena (työpaja)

Perehdytämme ja tarjoamme ideoita kosketustaulun (esim. Smart tai Promethean) käyttöön puhevammaisten opetuksessa. Kokeilemme erilaisia tapoja ohjata kosketustaulua esimerkiksi oppilaan oman koneen kautta. Samalla annamme ideoita kommunikoinnin ja kielellisen harjoittelun näkökulmasta.

Tietokone kommunikoinnin apuvälineenä (asiantuntijaluento)

Tietokoneen avulla puhevammainen lapsi tai nuori voi kommunikoida itsenäisesti vieraampienkin ihmisten kanssa. Koulutuksessa käymme läpi erilaisia kommunikoinnin ratkaisuja ja niihin liittyviä erityispiirteitä.

 


 

Neurologinen tieto opetuksen tukena

Neuropsykologinen näkökulma oppimiseen

Lisäämme ymmärrystä aivojen rakenteesta tai toiminnasta ja kerromme, miten ne vaikuttavat oppimiseen. Oppimisvaikeuksien taustaa tarkastelemme taitopyramidin avulla aistitoiminnoista ongelmanratkaisutaitoihin.

Luetun ymmärtäminen ja opiskelustrategiat

Luetun ymmärtämisellä tarkoitetaan kykyä pohtia, ymmärtää ja muistaa tekstien sisältöjä. Tarkastelemme luetun ymmärtämiseen vaikuttavia taustatekijöitä ja erilaisia opiskelustrategioita. Käymme läpi keinoja, joilla tehostaa lukuaineiden, kielten ja matematiikan oppimista.

Lukitaidot

Syvennymme lukemisen prosessiin neuropsykologisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Sisältö etenee varhaisista pohjavalmiuksista ymmärtävään lukemiseen. Tarkastelun kohteena ovat lukemisen kielelliset, näönvaraiset ja muistiin liittyvät prosessit.

Muistin merkitys oppimiselle

Muisti on yksi kognitiivisen toiminnan tukipilareista. Se vaikuttaa kaiken uuden oppimiseen ja kykyyn selviytyä arjessa. Muisti sisältää useita alajärjestelmiä, joiden tunteminen auttaa kohdistamaan tuen oikein. Tarkastelemme muistia erityisesti oppimisen näkökulmasta.

Näönvarainen hahmottaminen

Hahmottamisella tarkoitetaan aivojen kykyä ymmärtää näkemäämme. Näköjärjestelmällä on erityisiä tehtäviä esimerkiksi muodon, liikkeen, sijainnin ja kasvojen tunnistamisessa. Tarkastelemme hahmottamista erityisesti oppimisen näkökulmasta.

Matemaattisten taitojen oppiminen

Paneudumme matematiikan oppimisen taustalla oleviin tekijöihin neuropsykologisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Teemoja ovat matematiikan taitojen varhaiskehitys, varhaisten taitojen yhteys myöhempään osaamiseen, matemaattisen ajattelun neuraalinen perusta ja hyvät opetuksen käytänteet.

CP-vammaan tyypillisesti liittyvät ja arkeen ja oppimiseen vaikuttavat kognitiiviset haasteet

CP-vamman taustalla on aivovaurio, jonka vaikutukset ulottuvat muuallekin kuin liikkumiseen. Vammaan liittyy usein oppimisen haasteita, joista tyypillisimpiä ovat näönvaraisen hahmottamisen ongelmat. Vaikeudet heijastuvat erityisesti matematiikan oppimiseen. Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää CP-vammaista oppilasta ja auttaa häntä entistä paremmin.

Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan taitoa toimia päämäärätietoisesti, jäsennellysti ja suunnitellusti kohti tavoitetta. Toiminnanohjauksen ongelmat muodostavat pullonkaulan monien uusien taitojen oppimiselle. Syvennymme oppilaan toiminnanohjauksen osatekijöihin ja siihen, miten toiminnanohjauksen haasteita voi jäsentää arjessa ja opetuksessa.

 


  

Konduktiivinen pedagogiikka

Konduktiivisen pedagogiikan perusperiaatteet ja käytäntö

Miten auttaa lasta auttamaan itse itseään? – Tähän kysymykseen konduktiivinen pedagogiikka pyrkii vastaamaan. Koulutuksessa tutustumme kp:n perusperiaatteisiin, kuten ryhmään, päiväohjelmaan, oppimisympäristöön, tehtäväsarjoihin sekä havainnointiin ja fasilitointiin.

Aktiivisuutta koulupäivään

Oppimisen ai tarvitse rajoittua oppitunneille, vaan jokainen tuokio, päivä ja viikko tarjoavat oppimismahdollisuuksia. Kuntoutus voi olla osa koulupäivää ja liittyä kiinteästi oppilaan arkeen. Työpajassa pohdimme yhdessä, miten oppilaan aktiivinen osallistuminen mahdollistetaan koko koulupäivän ajan.

Opettajan ja konduktorin yhteistyö

Käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi erilaisia tapoja rakentaa aktiivisia oppimistilanteita. Koulutus pohjautuu Ruskiksella sovellettuun konduktiiviseen pedagogiikkaan.

 


 

Matematiikan oppiminen

Arjen matematiikkaa

Matematiikan oppimisen ohjaaminen

Koulutuksessa käymme läpi oppilaan taitojen arviointia ja henkilökohtaisen tavoitteiden laadintaa, tarkoituksenmukaisten opetusmenetelmien ja -materiaalien valitsemista sekä näihin perustuvia hyviä ohjauskäytänteitä.

Matemaattisten taitojen oppiminen neuropsykologian näkökulmasta

Paneudumme matematiikan oppimisen taustalla oleviin tekijöihin neuropsykologisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Teemoja ovat matematiikan taitojen varhaiskehitys, varhaisten taitojen yhteys myöhempään osaamiseen, matemaattisen ajattelun neuraalinen perusta ja hyvät opetuksen käytänteet.

  


 

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT)

Digitarinan monet ulottuvuudet koulutyössä

Käytännöläheisessä työpajassa tutustumme kuvia, videota ja ääntä yhdistelevään digitarinaan opetus- ja oppimismenetelmänä.

iPad lukemisen apuna

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen erityisen tuen oppimis- ja opetustilanteissa

Tietokone lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineenä (työpaja)

Tietokone voi toimia merkittävänä apuvälineenä henkilölle, jolle kynällä kirjoittaminen on hankalaa. Työpajassa annamme käytännön vinkkejä siitä, miten tietokoneen ohjaimet, asetukset ja ohjelmat sovitetaan oppilaan oman toimintakyvyn ja käyttötarpeiden mukaan. Pajassa perehdymme hyvään työskentelyasentoon, ergonomiaan ja oppimisympäristön muokkaamiseen.

Kännykät, tabletit ja tietokoneet avuksi lukitaitojen harjoittamiseen

Koulutuksessa perehdymme siihen, miten ja missä järjestyksessä hierarkkisesti lukemisen ja kirjoittamisen taidot kehittyvät. Käymme järjestelmällisesti läpi jokaisen osa-alueen harjoittamiseen soveltuvia sähköisiä harjoitteita ja pelejä.

Kännykät, tabletit ja tietokoneet avuksi matemaattisten taitojen harjoittamiseen

Koulutuksessa perehdymme siihen, miten ja missä järjestyksessä hierarkkisesti matematiikan taidot kehittyvät. Käymme järjestelmällisesti läpi jokaisen osa-alueen harjoittamiseen soveltuvia sähköisiä harjoitteita ja pelejä.

 


 

OPS 2016 -teemat

Oppimissuunnitelma ja HOJKS koulunkäynnin tukena - toimintakyky tavoitteiden perustana

Oppimisympäristö oppimisen tukena

Tutkiva ja kehittävä oppiminen

Yhteisopettajuus ja oppiaineiden rajoja rikkova ilmiöpohjainen oppiminen

 


 

Taito- ja taideaineet

Koululiikuntaa kaikille

Käytännönläheisessä koulutuksessa tutustumme koululiikunnan suunnitteluun ja soveltamiseen oppilaille, joilla on näkö-, kuulo- tai liikuntarajoite tai muita kehityksellisiä haasteita.

Käsityö kuuluu kaikille

Opimme rakentamaan käsityötunnin, jolle jokainen oppilas voi osallistua! Käytännönläheisen koulutuksen jälkeen osaamme soveltaa käsityötä erilaisen oppijan tarpeisiin niin, että tekemisen motivaatio, ilo ja työn arvostus säilyvät.

Musiikki - osallistuminen mahdolliseksi

Soveltava talviliikunta

Tutustumme liikuntaopetuksen pedagogisiin järjestelyihin ja soveltavan liikunnan mahdollisuuksiin. Annamme tietoa apuvälinevaihtoehdoista ja käytännön opetusta niiden käyttöön.

Vesi virittää ja vapauttaa

Tutustumme ja rohkaisemme vesielementin monipuoliseen käyttöön allasharjoittelussa ja vesileikeissä. Vesiliikunta tarjoaa monipuolisia virikkeitä eri aisteille, lisää keho-tietoisuutta ja sopii hyvin kaikille liikkujaryhmille.

 


 

Allasterapia

Uinti ja allasterapia

Fysioterapeuteille räätälöity koulutuspäivä, jossa paneudumme allasterapiaan käytännönlähtöisesti eri näkökulmista. Koulutukseen kuuluu allasharjoittelua, osallistujien omien asiakkaiden ohjausta altaalla, videoitujen allasharjoitteiden analysiontia sekä luento-osuus.